Välkommen till Gustavsvik!

En lummig, lantlig idyll med stora tomter, varierad bebyggelse och generösa gemensamma ytor invid Baggensfjärden.

För närvarande håller vi på att bygga om och modernisera vår webb/hemsida! Det gör att innehållet är begränsat under tiden arbetet pågår men du kan hitta den senaste och den viktigaste informationen här på sidan.

Vi i styrelsen hjälper dig tillrätta!

Göran Wellerstrand

Christophe Lovén

Vice ordförande / Detaljplanearbetet

christophe@shall.se

Leif West

Detaljplanearbetet

leif.west@gelba.se

Ulla Stark

Sofia Lysell

Information – Hemsida

slysell@gmail.com

Börje Axelsson

Vägar / Allmänningar

borje.axelsson@hotmail.com

Marie Lindgren

Niclas Rysjö

Nyheter

Här hittar du information om de senaste händelserna som rör Gustavsvik.

Detaljplanearbetet – extra styrelsemöte 20 nov 2018 samt Årsmöte mars 2019

Läs mer här!

Som du säkert noterat är Mjölkuddenplanen ute på granskning och Dalvägsplanen samt gatukostnadsutredningen är ute på ett andra samråd. Styrelsen uppmanar dig att lämna synpunkter till kommunen i det fall du har åsikter på något av det utställda materialet. Det är viktigt att vi alla återkopplar till kommunen vad vi tycker om planerna och gatukostnadsutredningen. Observera att Dalvägenplanen har två olika förtätningsalternativ som kommunen vill att du tycker till om. Du finner alla utställda underlag på kommunens hemsida via länkarna:

https://www.nacka.se/mjolkudden-gustavsvik#panel-startpage

https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/sydostra-boo/dalvagen-gustavsviksvagen/#panel-startpage

Tisdag den 20 november 2018 hade styrelsen ett extra möte med anledning av de utställda planerna och gatukostnadsutredningen. Ingående diskuterade vi på vilket sätt och i vilka frågor styrelsen ska agera. Föreningens och styrelsens ansvar är ju primärt frågor rörande den mark vi äger gemensamt genom föreningen. Det vi i styrelsen sammanfattningsvis enades om var att:

 1. tillskriva kommunen att vi – Noterar att kommunen tycks vilja gå vidare i processen utan att det i nuläget finns ett avtal mellan den största markägaren Gustavsviks Ekonomiska Fastighetsägarförening och Nacka Kommun rörande den mark föreningen äger.
 1. för detaljplanen Dalvägen-Gustavsviksvägen förespråka alternativ 1 – den lägre förtätningsgraden. Motiveringen är att planerna inte tycks skilja sig beträffande nya fastigheter/byggrätter som görs möjliga på vår gemensamma mark, samt att en lägre förtätning förändrar områdets karaktär mindre än den med högre förtätningsgrad. Styrelsen har från tidigare årsmöten uppfattat att vi har i uppdrag att värna om områdets karaktär samtidigt som vi ska skapa värden av den mark vi äger.

Styrelsen beslutade också att tidigarelägga årsmötet till tisdag den 26 mars 2019

På kommande årsmöte är det mycket viktigt att du och så många som möjligt kommer. Då är avsikten att presentera, diskutera och besluta om ett antal viktiga frågor rörande vår gemensamma mark. Styrelsen behöver inför en avtalsdiskussion med kommunen veta vad majoriteten av medlemmarna anser att vi ska driva för inriktning, exempelvis ska vi primärt jobba för att behålla marken eller ska vi sälja den till kommunen. Med marken avses den mark som planeras vara kvar som allmän platsmark i detaljplanerna. Alltså, det innefattar inte att vi avstår de fastigheter/byggrätter som görs möjliga på vår gemensamma mark.

Styrelsen behöver från årsmötet få ett förhandlingsutrymme, då vi ska förhandla med kommunen, där vi får prioritetsordning på olika alternativa lösningar/inriktningar som en majoritet ställer sig bakom.

Styrelsen kommer inför årsmötet ha ett planeringsmöte den 22 januari 2019. Efter det kommer vi skicka ut kallelse och underlag i sedvanlig ordning.

Har du frågor eller bara vill diskutera med styrelsen är du varm välkommen att kontakta oss. Ring eller skriv till info.gustavsvik@gmail.com

Kommunen vill ta över vår mark gratis.

Läs mer här!

OBS: Efter att du läst detta ser vi gärna att du återkopplar dina synpunkter till oss i styrelsen på info.gustavsvik@gmail.com.

Möte med kommunen den 15 oktober 2018

Måndag den 15 oktober var Christophe och jag (Göran) kallade till ett möte angående vägarna och marken som vi gemensamt äger i GEF. De som kallade till mötet var kommunens projektledare (tjänstemän) för hela Sydöstra Boo samt detaljplanerna Gustavsviks Gård – Mjölkudden och Dalvägen – Gustavsviksvägen och Dalkarlsängen. Från kommunen medverkade Lena Hall, Hanna Flykt och Anna Dolk från GEF medverkade Christophe Lovén och Göran Wellerstrand.

Mötets agenda

 • Pågående planarbeten sö Boo
 • Status detaljplanen för Mjölkudden Gustavsviksgård
 • Status detaljplanen för Dalvägen
 • Vägföreningens väginnehav och påverkan av pågående detaljplanarbeten
 • Planering övertagande av väghållaransvar
 • Förutsättningar för förvärv av vägmark och övrig mark för allmän plats
 • Kvarvarande väginnehav och förutsättningar för kommunalt övertagande av väghållaransvaret
 • Tidplan

Den punkten där det råder grundläggande oenighet mellan GEF och kommunen är Förutsättningar för förvärv av vägmark och övrig mark för allmän plats”

Bakgrund

Gustavsviks Ekonomiska Fastighetsägareförening äger ca 330 tusen kvadratmeter mark varav ca 250 tusen kvadratmeter mark består av skogsmark mm, resterande är huvudsakligen vägmark.

Kommunen har under lång tid i detaljplanearbetena drivit linjen att överta föreningens mark genom ett kommunalt huvudmannaskap och att betala för denna markinlösen, men finansiera detta kommunala köp genom höjning av gatukostnaderna – ett flagrant avsteg från äganderätten och en slags stöld från oss som redan äger marken.

Detta är något som styrelsen GEF tydligt avvisat vid tidigare möten med kommunen och att vi motsätter oss detta förfarande.

Vid paneldebatten den 23 augusti 2018 (inspelningen av debatten hittar du på www.boovilla.se) där kommunens samtliga partier var med och som leddes av Tomas Bodström, svarade Mats Gerdau på en fråga om detta – att det inte känns rimligt att vi ska betala kommunen för markinlösen genom gatukostnader, utan att en eventuell inlösningssumma betalas av kommunen (skattekollektivet). Alternativt menade Mats Gerdau att kommunen kunde tänka sig att vi får behålla marken, delat huvudmannaskap. Mats uttryckte att det inte finns något självändamål i att kommunen övertar vår mark. Paneldebatten och Mats svar på frågan om markinlösen v.s. gatukostnader finns inspelat och återfinns ca 1:02 in på inspelningen. www.boovilla.se/.

På fråga om upprustning av bad och strandpromenad ska betalas av oss boende genom gatukostnader kan du lyssna på Mats svar ca 1:13 in på samma inspelning.

 

Sammanställning av mötet.

Under mötet den 15 oktober 2018 förklarade Lena Hall (projektledare för hela Sydöstra Boo) att kommunen fortfarande har för avsikt att belasta gatukostnaderna med summan för markinlösen och att det är deras enda alternativ. Hon förklarade att det ingår i deras uppdrag och hon anser att Plan- och bygglagen ger stöd till ett sådant förfarande. Lena, i rollen som företrädare för Nacka kommun, framför politikerna uppfattning att marken övertas utan ersättning, alternativt med en ersättning som finansieras med gatukostnader. Mats Gerdau förefaller ändrat uppfattning efter hans uttalande under paneldebatten, se ovan.

Christophe och jag framförde under mötet att det finns två möjliga huvudalternativ enligt vår uppfattning.

 1. Kommunen löser in vår mark på skattekollektivets bekostnad
 2. Vi behåller vår mark. Kan ske genom s.k. delat huvudmannaskap.

Kommunens alternativ har vi sagt ”blankt” NEJ till. Det är inte aktuellt att vi genom gatukostnader ska betala kommunen för att de löser in vår mark som vi redan äger.

I övrigt handlade mötet om att detaljplanerna kommer ut på samråd i slutet av 2018 med målsättningen att nå en antagen detaljplan under Q2 2019. För Dalvägen planen kommer man att redovisa två alternativa detaljplaner där den mer aggressiva har som ambition en exploatering med ca 390 nya bostäder med effekten att gatukostnaden för ett befintligt fastboende blir 150 tkr och för en ny styckad tomt 500 tkr. I det mindre alternativet avser man en exploatering om ca 280 nya bostäder vilket ökar gatukostnaden till 200 tkr för fastboende och 650 tkr för avstyckad tomt – skälet till två olika alternativ är att kommunen önskar visa att gatukostnaden och exploateringsnivå är som kommunicerande kärl.

Frågor du bör ställa dig

 • Hur ser du på äganderätten i detta fall?
 • Vill du att föreningen skänker, säljer eller försöker behålla föreningens mark?
 • Vilken linje vill du att styrelsen driver – skänka, sälja eller behålla vår gemensamma mark?
 • Hur vill du att utvecklingen av Gustavsvik ska se ut?
 • Vilka synpunkter vill du lämna till kommunen vid kommande samråd om gatukostnader?

Nästa steg för GEF

Det är något styrelsen ska diskutera och som vi får återkomma till.

 

Urklipp från ”PROGRAM FÖR SYDÖSTRA BOO” antaget av Kommunstyrelsen den 19 mars 2012.

Bakgrund

Sydöstra Boo planerades under 1930–40-talen som ett fritidshusområde. Under senare delen av 1990-talet och framåt har området blivit efterfrågat för permanentbebyggelse. Det innebär bland annat att belastningen på vattentillgångarna blir större och att behovet av goda kommunikationer och social service ökar. Nacka kommuns tidigare planeringsstrategi för förnyelseområden från år 2000 har ersatts. I augusti 2008 beslutade Nackas kommunstyrelse i vilken ordning och på vilket sätt det ska bli möjligt att bygga för permanentboende i Boo. Områdena ska bland annat försörjas med kommunalt vatten och avlopp. För Sydöstra Boo gäller dessutom att området ska planläggas med ett långsiktigt hållbart perspektiv och med ett kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser (vägar och natur/parkmark). Planeringen skall grundas på ett detaljplaneprogram. Kommunstyrelsen antog i mars 2010 en start-PM för Sydöstra Boo. Syftet med programmet för Sydöstra Boo är att diskutera och ta ställning till områdets övergripande struktur när det gäller vatten- och avloppsförsörjning, dagvattenhantering, bredbandsförsörjning, trafiknät för kollektivtrafik, bil- gång- och cykeltrafik, bostadsbebyggelse, verksamheter, skolor, förskolor och annan service, natur- och rekreationsområden, strandpromenad samt kulturmiljö och landskapsbild.

Programförslag

Programområdet Sydöstra Boo omfattar cirka 700 bostadsfastigheter. I programmet föreslås 200-300 nya bostäder tillkomma. Den bebyggelse som föreslås är främst ny villabebyggelse i de inre delarna av området vilken tillkommer genom förtätning. Det innebär att större tomter som är lämpliga att dela tillåts styckas av ner mot 1200 kvadratmeter. Vidare föreslås en bostadsbebyggelse med en högre täthet på vissa platser huvudsakligen längs Dalvägen och Gustavsviksvägen. Här kan radhus upp till två våningar med loft och mindre flerfamiljshus, kanske upp till fyra våningar vara lämpliga. En liknande exploatering bör även kunna prövas inom ett avgränsat område mellan Riddarstigen och Drabantvägen.

Kostnader för enskilda fastighetsägare

De kostnader för utbyggnaden och planläggningen som belastar den enskilde fördelar sig på följande kostnadsposter:

• Utbyggnad av vägar, gångvägar, parker mm.

Kostnaderna för ut- och ombyggnaden fördelas enligt beslut grundade på gatukostnadsutredning. Kostnaderna fördelas enligt plan- och bygglagen, på skälig och rättvis grund.

• Utbyggnad av allmänna vatten- och avloppsledningar

Avgifter för anslutning till det allmänna va-ledningsnätet inkluderar pumpar på den enskilda fastigheten och tas ut enligt gällande taxa som beslutas av kommunen varje år.

• Eventuella lantmäteriförrättningar

Vid behov av lantmäteriförrättning bekostas avstyckningar eller annan fastighetsbildning av den enskilde som begär lantmäteriförrättning.

• Plan- och bygglovsavgift

Plan- och bygglovsavgift tas ut i samband med bygglov.

• Eventuella skydd mot trafikbuller

Om bullerskydd/bullerskärm måste uppföras för att rekommenderade riktvärden för buller ska uppnås ska dessa bekostas av de berörda fastighetsägarna. För att kostnaden inte ska bli så betungande för enskilda kan skydden finansieras genom att bebyggelsen förtätas eller genom ny exploatering där fler fastighetsägare kan vara med och dela på kostnaden. Kostnaden kan inte tas ut som en gatukostnad utan måste baseras på en avtalsmässig uppgörelse, där även Trafikverket är part för områdena närmast Värmdöleden.

• Fördelning av gatukostnader

Nacka kommun har antagit principer för hur gatukostnaderna skall fördelas på enskilda fastigheter i sin gatukostnadspolicy. Huvudprincipen är att berörda fastighetsägare bär kostnaderna (gatukostnadsersättning) för de investeringar som behövs för att uppfylla detaljplanernas lägsta godtagbara krav så att området kan fungera för permanent boende avseende framkomlighet, bärighet, trafiksäkerhet, tillgänglighet, lekmiljö och parkstandard i övrigt, allt som utgår från områdets egna behov. Kommunen har tidigare burit kostnaderna för de parkanläggningar som bedöms vara till nytta för många fler än de som bor inom planområdet. Det gäller till exempel viktigare strandpromenad, ångbåtsbrygga, friluftsbad, allmäntillgänglig sjösättningsslip mm. Kommunen har också tidigare burit kostnaderna för eventuell extrastandard på de vägar som betecknas huvudväg. Inriktningen för Sydöstra Boo är att lokala och uppsamlande vägar behövs för området och därmed ska bekostas av fastighetsägarna. Likaså ska möjligheten att få en stor del av den lokala huvudvägen finansierad av fastighetsägarna i Sydöstra Boo utredas. Detta kan ske genom att fördela kostnaderna på ett större område. Fördelningen av gatukostnaderna grundas på en gatukostnadsutredning. Gatukostnadsutredningen sänds på samråd och utställning. Denna process löper parallellt med planprocessen. Kommunstyrelsen antar principer för uttag av gatukostnader. Principen för betalning av gatukostnader bör ses över för Sydöstra Boo för att främja en succesiv förtätning och därmed tätare bebyggelse i de delar som tillåter detta. I stället för att betalning sker i samband med färdigställandet av de allmänna anläggningarna kan betalning bindas till bygglov eller fastighetsbildning. Det leder till att den fastighetsägare som får till stånd en förtätning också får bära kostnaden.

Länk till kommunens Gatukostnadspolicy

https://www.nacka.se/49e6e5/globalassets/kommun-politik/dokument/riktlinjer/riktlinjer-for-uttag-av-gatukostnadsersattning.pdf

 

Göran Wellerstrand och Christophe Lovén

Ordförande och vice ordförande GEF

Lämna ett meddelande här: